XENOS DANCE REPERTOIRE Just in case you need that one special dance at your wedding!

Here is a list of some of the dances we have played recently.


MACEDONIA;

ZARAMO
LIÇENO (OMORFOULA)
MARENA
ARMENSKO
SIRE SIRE
ENDEKA (NISHKA BANJA)
TOU METHODI (SOUFLIOTOUDHA)
BELA OLIMPIA
ANOIXE LENON TIN PORTA
PATROUNINO
ZAVLECHENA (TRITA PATA)
PAJDUSHKA
SIMBETHERA
MAKEDHONIA
SYRTOS KOFTOS
LENA MOME
PUSHTENO
PUSHTENO KOFTOS
BAJRAÇE
GAJDA
ZAJKO
RAJKO
SHARENI ÇURAPI
KIÇITSA
SYRTOS


MAKRINITSA
PATINADHA NAOUSSAS
KIRA MARIA
MOUSTAMBEIKO
NIZAMIKOS
PAPADIA


KAMPARE MORE MITRO
VANGELITSA
HARALAMSKA
KARSI
ZEVGAROTOS
TSIGARE
ARAP
KABANO
GAJDA VASI
ORMALI
KARSILAMAS

THRACE;
DHO STA KSENA
DIVITZIDIKOS
MANTILADOS
PODARKI
STIS TRIS
TRO-IROU
ZVARNISTOS
KALINITIKOS
KASTRINOS
SFARLI
SIGATHISTOS
ZENKLO
ZERVODEXIOS
ZERVOS
ZONARADHIKOS
ÇESTO
BOGDANOS
MILISIO

PONTIAN;
TIK
TROMACHTON TIK
KOCARI
KOTS
SERRENITSA
DHIPAT
OMAL
SARAGOUZ
HALAY

CRETE;

HANIOTIKOS
PENTOZALIS slow/fast

OTHER ISLAND
IKARIOTIKOS

KURDISH;
ÇEPIK
ÇEPIKLI
DELILO
HALAY
NURE
TEK AYAK


MOLDAVIA;

TSISTI SZIRBA
GEGELYTANC
DE DOI
DRUMUL DRACULOI